Định hướng

Trung tâm Học liệu - Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin Đại học Huế sẽ:

 • Theo sát các mục tiêu của Đại học Huế và định hướng phát triển của Viện  
 • Cộng tác với đội ngũ giảng dạy và cán bộ các trường đại học khác để tiến đến hoàn thành các mục tiêu này.
 • Tạo điều kiện để người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận với thông tin, nghiên cứu và học tập theo phương châm lấy sinh viên làm trung tâm bằng cách:
  • Cung cấp nguồn thông tin và dịch vụ nhằm tăng chất lượng dạy và học.
  • Cung cấp các tài liệu và dịch vụ thư viện nhằm tăng chất lượng nghiên cứu.
  • Phát triển phổ cập thông tin ở các trường dại học như một nhân tố chính nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu sau này.

Nhiệm vụ

Trung tâm Học liệu Đại học Huế nỗ lực hỗ trợ cho các mục tiêu dạy và học của Đại học Huế: 

 • Đảm bảo nguồn tài liệu đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập.
 • Đẩy mạnh việc trau dồi kiến thức đồng thời khuyến khích khách hàng khai thác các nguồn tài liệu của Trung tâm.

Mục tiêu

Những mục tiêu chính của Trung tâm Học liệu là:

 • Mở rộng phương thức tiếp cận thông tin cho cán bộ và sinh viên các trường Đại học.
 • Khuyến khích những thay đổi tích cực trong phương pháp dạy và học. 
 • Trung tâm sẽ là cửa ngõ tiếp cận các chương trình trao đổi về giáo dục và thông tin với các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.