ĐỊNH HƯỚNG


- Theo sát các mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Huế và định hướng phát triển của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin.  

- Tạo điều kiện để bạn đọc dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin theo phương châm lấy người sử dụng làm trung tâm bằng cách:

  • Cung cấp nguồn thông tin và các loại hình dịch vụ phong phú nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Phát triển phổ cập thông tin ở các trường đại học như một nhân tố chính nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu sau này.

 

 NHIỆM VỤ


- Cung cấp nguồn tài liệu điện tử và tài liệu in ấn, các loại hình dịch vụ thông tin phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của sinh viên, học viên sau đại học, công chức, viên chức, người lao động Đại học Huế và các cá nhân có nhu cầu;

- Liên kết với các thư viện của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Huế và các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao khả năng khai thác, trao đổi thông tin.

 

MỤC TIÊU


Những mục tiêu chính của Trung tâm Học liệu là:

  • Mở rộng phương thức tiếp cận thông tin cho cán bộ và sinh viên các trường Đại học.
  • Khuyến khích những thay đổi tích cực trong phương pháp dạy và học. 
  • Trung tâm sẽ là cửa ngõ tiếp cận các chương trình trao đổi về giáo dục và thông tin với các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.