KHÔNG GIAN PHỤC VỤ

        Tầng một

·         Quầy bảo vệ (nơi xuất trình thẻ)

·         Phòng gửi túi xách

·         Bộ phận kế toán (nơi thu lệ phí thẻ)

Tầng hai

·         Quầy Lưu hành

·         Phòng nghiệp vụ

·         Tài liệu chuyên khảo (ngoại văn và Việt văn)

·         Khu vực tài liệu Luận văn

·         Khu vực học tập có lắp đặt máy tính

·         Khu vực học tập độc lập và học nhóm.

Tầng ba

·         Ấn phẩm định kỳ

·         Tài liệu Tham khảo

·         Tài liệu của các tổ chức FAO, World Bank, WHO

·         Phòng lưu trữ tài liệu văn hóa Huế

·         Khu vực học tập có lắp đặt máy tính

·         Khu vực học tập độc lập và học nhóm.

Tầng bốn

·         Phòng hội thảo và trang thiết bị 

·         Khu vực làm việc.